ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende termen in de navolgende betekenis worden gebruikt, tenzij anders aangegeven.   

‘Bedenktijd’: de periode waarin de Consument het recht heeft tot herroeping.

‘Herroepingsrecht’: de optie van de Consument om de overeenkomst tot koop op afstand te ontbinden binnen de bedenktijd. 

‘SPF DAILY’: een merk eigendom van STRIKTSKIN™ / Baldforce BV, een firma kantoorhoudende in Zwolle aan de Schoenerweg 1b -p185, 8042PJ in Zwolle, geregistreerd onder KVK-nummer: 78599091
BTW nummer: NL002233750B58

‘Consument’: een natuurlijk persoon niet handelend in naam van een beroep of bedrijf die instemt met de overeenkomst tot koop op afstand met SPF DAILY of een natuurlijk persoon die handelt in naam van een beroep of bedrijf en die instemt met de overeenkomst tot koop op afstand met SPF DAILY. 

‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst welke is aangegaan tussen SPF DAILY en de Consument in de context van de koop op afstand zonder dat daar de fysieke aanwezigheid van SPF DAILY of de consument voor is verreist, daarbij expliciet meegenomen de periode voorafgaand en tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.

‘Orderbevestiging’: de orderbevestiging, zoals gedefinieerd in Artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.

‘Product(en)’: het Product of Producten die als gevolg van de Overeenkomst tussen SPF DAILY en de Consument doormiddel van de SPF DAILY Webshop zullen of zouden moeten worden geleverd aan de Consument binnen een bepaalde periode, waarvoor de Consument een zekere prijs betaalt. 

‘Algemene Voorwaarden’: deze Algemene Voorwaarden van de webwinkel. 

‘Website’: www.spfdaily.com, waar SPF DAILY producten verkoopt aan zowel de nationale als internationale Consument. 

ARTIKEL 2  OMVANG

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SPF DAILY en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SPF DAILY en de Consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SPF DAILY voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij SPF DAILY zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk (digitaal) kosteloos worden toegezonden.

2.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van SPF DAILY, in welk geval de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nog steeds van kracht blijven. 

2.4 Alle verplichtingen en aansprakelijkheden voortkomend uit deze Algemene Voorwaarden en eventuele toekomstige Overeenkomsten zullen worden uitgevoerd door SPF DAILY of door iedere aan SPF DAILY gelieerde tussenpersoon of derde partij.

2.5 SPF DAILY is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen van zowel deze Algemene Voorwaarden als de inhoud van deze Website.  

ARTIKEL 3  AANBOD/OVEREENKOMST

3.1 Indien SPF DAILY genoodzaakt is tot het verhogen van de verkooprijzen als gevolg van een wetswijziging, dan zal SPF DAILY daarvan de Consument onmiddelijk schriftelijk in kennis stellen (per post of e-mail). De Consument is in een dergelijk geval bevoegd om de Overeenkomst met SPF DAILY schriftelijk (per post of e-mail) te ontbinden. SPF DAILY is niet gebonden aan zijn Aanbod in geval van kennelijke print-, type- of codeerfouten. SPF DAILY is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of incomplete informatie binnen zijn (online) communicatiekanalen of Website.  

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het Aanbod door de Consument en de bijbehorende volledige betaling door Consument. In geval van elektronische acceptatie, zal SPF DAILY onmiddelijk hiervan een elektronische Orderbevestiging sturen. De Consument heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren tot het moment dat de Orderbevestiging definitief elektronisch is verstuurd. 

3.3 De Orderbevestiging bevat in elk geval de volgende informatie:

(a) een beschrijving van het Product dat is gekocht door de Consument en het aantal Producten dat is gekocht door de Consument; 
(b) de prijs van de Product(en), inclusief belastingen;
(c) de naam, woonadres,  bezorgadres van de Consument waar de Product(en) naar moeten worden gezonden, factuuradres (indien anders dan het woonadres en/of bezorgadres), het emailadres en het telefoonnummer van de Consument; 
(d) eventuele bezorgkosten;
(e) het ordernummer van de Overeenkomst.

3.4 De Overeenkomst bevat alle verbintenissen welke zijn gemaakt tussen de Consument en SPF DAILY en vervangt alle eerdere Overeenkomsten en/of verbintenissen tussen de Consument en SPF DAILY, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

3.5 De (digitale) administratie van SPF DAILY dient als bewijs in geval van dispuut over geplaatste bestellingen bij SPF DAILY welke zijn gedaan door de Consument. SPF DAILY wijst ook digitale communicatie (o.a. email) aan als vorm van bewijs. Door de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, stemt de Consument hiermee ook in. 

ARTIKEL 4  VERZENDING EN VERZENDKOSTEN

4.1 Alle prijzen van Product(en) zijn in Euros en inclusief belasting (BTW) en eventuele andere leges welke dienen te worden betaald aan de overheid. 

4.2 SPF DAILY bepaalt de manier van bezorging en is bevoegd om geplaatste bestellingen in gedeelten te verzenden. 

4.3 De risico’s voor het verzenden van het Product welke zijn besteld door de  Consument zijn voor SPF DAILY. Op het moment van fysieke overdracht van het Product, wordt het risico overdragen naar de Consument, met uitzondering van eventuele wettelijke aansprakelijke die niet door SPF DAILY kan worden uitgesloten. 

4.4 In geval van buitenlandse bestellingen zijn alle eventuele bijkomende bankkosten voor internationale transacties en eventuele importheffingen voor rekening van de Consument. 

ARTIKEL 5  LEVERTIJD

5.1 In geval SPF DAILY en de Consument geen specifieke levertijd overeen zijn gekomen in de Overeenkomst, vindt levering binnen de Europese Unie plaats zo spoedig mogelijk doch niet later dan 30 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst. Levering buiten de Europese Unie vindt plaats binnen een redelijk termijn.  

5.2 Indien de overeengekomen levertijd, om wat voor reden dan ook, wordt overschreden door SPF DAILY, zal SPF DAILY de Consument hiervan direct schriftelijk (per brief of email) op de hoogte brengen. In een dergelijk geval kan de Consument verzoeken om het Product alsnog te leveren binnen een redelijke termijn. Indien ook deze laatstgenoemde termijn wordt overschreden is de Consument bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. 

5.3 Betalingen gedaan door de Consument in de context van de prestaties uit de Overeenkomst welke worden geannuleerd door de Consument, conform Artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, zullen door SPF DAILY aan de Consument worden terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen nadat SPF DAILY het verzoek tot ontbinding  heeft ontvangen zoals omschreven in Artikel 5.2.  

5.4 Indien de Consument ernstige aanwijsbare schade heeft als gevolg van het overschrijden van de levertijd door SPF DAILY, dan zal SPF DAILY de schade aan de consument vergoeden tot een maximum van het bestelde orderbedrag, ongeacht of de Consument de overeenkomst met SPF DAILY reeds heeft opgezegd. 

ARTIKEL 6  HERROEPINGSRECHT 

6.1 Op het moment dat de Consument de bestelde Product(en) heeft ontvangen, is de Consument bevoegd om de onderliggende Overeenkomst met SPF DAILY te herroepen binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur van het Product, zonder opgaaf van redenen.  Deze bepaling geldt niet in het geval van de volgende Product(en):

a. die zijn aangepast door SPF DAILY in overeenstemming met de specifieke wensen van de Consument; 
b. die overduidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die vanwege hun natuurlijke eigenschappen niet geretourneerd kunnen worden;
d. die snel bederven;
e. waarvan de prijs sterk afhankelijk is van de financiële markten, waarover SPF DAILY  geen invloed heeft;
f. zaken als tijdschriften en magazines;

6.2 Indien de Consument wenst om de Overeenkomst te herroepen conform Artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, dan zal de Consument SPF DAILY hiervan schriftelijk (per brief of email) in kennis brengen. De Consument is verplicht om het Product te retourneren aan SPF DAILY binnen 14 kalenderdagen. De Consument draagt zelf zorg voor de kosten en risico’s van het retourneren van het Product. 

6.3 De betalingen die zijn gedaan door de Consument op het moment dat de Consument de Overeenkomst ontbindt, overeenkomstig Artikel 6.1 en 6.2 van deze Algemene Voorwaarden, zullen worden terugbetaald door SPF DAILY binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat SPF DAILY is geïnformeerd door de Consument over zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen, inclusief de eventuele bezorgkosten. Terugbetaling vindt plaats middels dezelfde betalingsmethode als gebruikt door de Consument in de originele transactie; in een dergelijk geval worden worden er geen fees in rekening gebracht bij de Consument voor voor de terugbetaling.

6.4 Indien een Product is teruggestuurd en, naar mening van SPF DAILY, schade heeft geleden of in waarde is gedaald als gevolg van het gebruik van het Product, in zoverre dat het voorbij ging aan het noodzakelijke aard en eigenschappen van het product te bepalen, dan zal SPF DAILY de Consument hiervan schriftelijk (per post of email) op de hoogte brengen. SPF DAILY is in een dergelijk geval bevoegd om de waardedaling van het product of de schade aan het product te verrekenen met het terug te betalen bedrag aan de Consument.

ARTIKEL 7  NIET-GOED-GELD-TERUGGARANTIE

7.1 Indien binnen 30 kalenderdagen nadat de Consument het Product heeft ontvangen, het Product, naar mening van de Consument, niet voldoet aan de verwachtingen, heeft de Consument twee opties: 
(a) de Consument verzoekt SPF DAILY  schriftelijk (per brief of email) tot het repareren, vervangen of naleveren van het ontbrekende deel van het Product;
(b) de Consument ontbindt de Overeenkomst met SPF DAILY, door SPF DAILY hiervan schriftelijk (per brief of email) op de hoogte brengen. 

 7.2 Indien de Consument SPF DAILY verzoekt tot reparatie, vervanging of nalevering van het ontbrekende of defecte onderdeel van het Product, moet de Consument het oorspronkelijk Product terugsturen naar SPF DAILY. SPF DAILY zal dan het Product repareren of laten repareren en/of vervangen binnen een redelijke termijn nadat SPF DAILY het Product retour heeft ontvangen. Ook zal binnen afzienbare tijd worden getracht het Product weer terug te zenden naar de Consument. De kosten van retourzending, reparatie en/of vervanging zullen in dit specifieke geval worden gedragen door SPF DAILY, tenzij het defect aan het Product logischerwijs kan worden toegerekend aan de Consument. In dit laatstgenoemde geval zal SPF DAILY het Product niet repareren en/of vervangen. SPF DAILY zal in dat geval het Product in dezelfde fysieke toestand terugsturen naar de Consument als SPF DAILY deze tijdens de retourzending van de Consument heeft ontvangen.

7.3 Indien de Consument de Overeenkomst ontbindt conform Artikel 7.1 (b) van deze Algemene Voorwaarden, dan moet de Consument onmiddelijk het Product retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Consument. De aankoopprijs zal worden teruggestort binnen 14 kalenderdagen op het bankrekeningnummer van de Consument. Artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden zijn ook op deze bepaling van toepassing.  

ARTIKEL 8  ALGEMEEN

8.1 De Consument dient alle intellectuele eigendommensrechten van het door SPF DAILY  geleverde Product te respecteren. 

ARTIKEL 9  GARANTIE

9.1 De Producten zoals geleverd door SPF DAILY  hebben garantie. Deze garantie wordt gewaarborgd door de fabrikant van de Producten. De garantie doet niets af aan de rechten van de Consument zoals deze worden gewaarborgd door de wet, deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. 

ARTIKEL 10  KLACHTEN

10.1 Alle klachten gerelateerd aan de bezorging, kwaliteit en status van het Product of iedere andere klacht worden afgehandeld door SPF DAILY. 

10.2 De Consument dient de klachten te adresseren aan de klantenservice van SPF DAILY (details zijn te vinden in Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden).

10.3 SPF DAILY probeert alle klachten op te lossen binnen 14 kalenderdagen. Indien op voorhand blijkt dat de afhandeling van de klacht een langere periode in beslag neemt, zal SPF DAILY de Consument hierover informeren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht met daarbij een indicatie over de duur van de afhandeling. SPF DAILY zal de Consument hierover schriftelijk (per post of email) informeren.

ARTIKEL 11  PRIVACY

11.1 SPF DAILY respecteert de Privacy van de Consumenten van zijn website en garandeert dat de persoonlijke data aangeleverd aan SPF DAILY vertrouwelijke wordt bewaard. SPF DAILY handelt hierbij volgens de relevante bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SPF DAILY gebruikt de persoonlijke data om bestellingen zo snel en zo makkelijk mogelijk te verwerken en Consumenten daarbij via de klantenservice de meest complete ervaring te geven. Bovendien zal SPF DAILY geen persoonlijke data verkopen of verhandelen aan derde partijen. De persoonlijke data zal alleen aan die derde partijen beschikbaar worden gesteld die direct betrokken zijn bij het leveren van de bestelling.  

11.2 Meer informatie over de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens en privacy kan worden gevonden op http://www.cbpweb.nl.

11.3 De Consument heeft het recht om zijn of haar persoonlijke data ieder moment op te vragen via een schriftelijk verzoek (per brief of per email) aan SPF DAILY. In een dergelijk geval, zal SPF DAILY een overzicht verstrekken van zijn of haar persoonlijk data zoals deze zijn gehouden door de SPF DAILY webshop binnen 4 weken. Indien de Consument van mening is dat zijn of haar data gecorrigeerd, aangevuld, verwijderd danwel afgeschermd moet worden, dient de Consument SPF DAILY daarvan schriftelijk (per post of per email) in kennis te stellen. SPF DAILY zal proberen desgevraagd de persoonlijke data aan te passen op basis van de aangeleverde informatie, tenzij sprake is van overmacht. Desgewenst zal SPF DAILY de persoonlijk data van de Consument verwijderen uit zijn bestanden. SPF DAILY zal iedere gelieerde derde partij, aan wie de persoonlijke data van de Consument zijn verstrekt, op verzoek de data te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

ARTIKEL 12  SPF DAILY KLANTENSERVICE

Alle correspondentie gebaseerd op de Algemene Voorwaarden dient plaats te vinden via: 

SPF DAILY / STRICTSKIN
Schoenerweg 1b-p185
8042 PJ Zwolle, The Netherlands
vragen@spfdaily.com

ARTIKEL 13  TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN CONFLICTEN

13.1 Op alle Overeenkomsten met SPF DAILY is Nederlands recht van toepassing.

13.2 In beginsel, hebben rechtbanken het eindoordeel in conflicten tenzij de partijen anders overeen komen. 

13.3 In geval van een conflict tussen SPF DAILY en de Consument, een natuurlijk persoonlijk (niet) vertegenwoordigend een beroep of bedrijf, is de Rechtbank te Zwolle bevoegd om zich uit te spreken over het conflict.