PRIVACY POLICY

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en welke informatie wij verzamelen

SPF DAILY / STRICTSKIN™ (“SPF DAILY”) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt onze contactgegevens vinden in paragraaf 9. Als u zich registreert als klant verzoeken wij u uw volledige naam- en adresgegevens te verstrekken. Ook verzamelen wij betalingsgegevens. We doen dit om overeenkomsten tussen ons te kunnen uitvoeren, om de klantrelatie met u te kunnen beheren en om als dat nodig is contact met u te kunnen opnemen. Informatie wordt bewaard zo lang u actief klant bent bij ons. Sommige informatie kan ook worden bewaard na beëindiging van uw klantrelatie. De rechtsgrond voor deze verwerking is de noodzaak om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of aangaan in de zin van artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt in verband met de koop, de registratie of de abonnementen, verwerken wij die persoonsgegevens om uw specifieke aanvraag te kunnen behandelen. Wij gebruiken de informatie ook om met u te communiceren en om onze dienstverlening aan te passen. Wij kunnen contact met u opnemen per brief, telefonisch, langs elektronische weg (inclusief SMS), tenzij u ons hebt laten weten dat u niet wenst dat wij contact met u opnemen. De rechtsgrond voor deze verwerking is de noodzaak om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of aangaan in de zin van artikel 6 lid 1 onder b AVG. Na beëindiging van de klantrelatie bewaren wij uw naam, adres en aankoophistorie om telefonisch of via geadresseerde post contact met u te kunnen opnemen met aanbiedingen en nieuws over onze producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u ons hebt laten weten dat u niet wenst dat wij voor die doeleinden contact met u opnemen.

Wij maken u erop attent dat, als u weigert ons persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een overeenkomst met u aan te gaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het mogelijk is dat wij u onze producten en diensten niet kunnen aanbieden.

SPF DAILY is op grond van de toepasselijke belastingwetgeving verplicht om bepaalde informatie, waaronder uw betalingstransacties met betrekking tot eerdere bestellingen, te bewaren gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de zin van artikel 6 lid 1 onder c AVG. SPF DAILY kan bepaalde boekhoudkundige informatie over uw betaalhistorie gebruiken om te controleren of u geen openstaande, achterstallige facturen hebt voor eerdere bestellingen alvorens wij uw nieuwe bestelling goedkeuren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de voldoende doeleinden: administratie, facturering en accountantscontrole, betalingscontrole, verrekening van verdiende bonuspunten, administratieve en juridische doeleinden, statistieken- en marketinganalyses ter verbetering van onze dienstverlening, website- en gebruikerservaring, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling, en ten behoeve van klantonderzoek en ‑enquêtes. De rechtsgrond voor deze behandeling is dat de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

2. Hoe komen wij aan de informatie?

De persoonsgegevens die door SPF DAILY worden verwerkt zijn de persoonsgegevens die u zelf verstrekt bij uw registratie als bedoeld in paragraaf 1.

Als wij persoonsgegevens van derden ontvangen, verstrekken wij u aanvullende informatie over de verwerking van die persoonsgegevens en over de derden van wie we die persoonsgegevens hebben verkregen.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens met derden 

Wij kunnen onderaannemers inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze onderaannemers kunnen in het buitenland gevestigd zijn. Als wij onderaannemers inschakelen, garanderen wij dat die onderaannemers contractueel verplicht zijn om passende maatregelen te treffen ter beveiliging van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook uitwisselen met ondernemingen binnen ons concern of met andere ondernemingen waarmee wij samenwerken voor doeleinden zoals bedoeld in paragraaf 1, zowel binnen als buiten de EU/EER. SPF DAILY is ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke regelgeving middels intra-groepsvoorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan anderen als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast maken wij uw gegevens uitsluitend bekend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

4. Nieuwsbrieven/direct marketing via elektronische communicatie

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om direct marketing te ontvangen met suggesties, tips en aanbiedingen. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u aanbiedingen en nieuws over onze producten te sturen waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn voor zover ons dat is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen dit doen als u ons hebt gevraagd om elektronische direct marketing door middel van uw registratie, of als wij uw elektronische adres hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze producten. Wij doen ons best om passende informatie te verstrekken zodat deze voor u nuttig is. Als u deze informatie niet van ons wenst te ontvangen, vink dan niet het vakje aan voor marketing of vink het vakje “afmelden” aan voor marketing via elektronische communicatie voor onze eigen bijbehorende producten als u zich bij ons registreert. U kunt zich te allen tijde afmelden door de instructies te volgen die bij elk toekomstig marketingbericht aan u worden verstrekt. Aan het einde van de klantrelatie zullen wij u alleen nog aanbiedingen en nieuws toezenden via elektronische communicatie als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. 

5. Beveiliging

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Onze website maakt gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) encryptietechnologie. Dit is een van de meest geavanceerde beveiligingsprogramma’s die op dit moment beschikbaar zijn voor internettransacties. Hiermee worden uw persoonsgegevens zodanig versleuteld dat de informatie niet op internet leesbaar is.

6. Correctie en verwijdering

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of persoonsgegevens die wij niet mogen verwerken, worden door SPF DAILY op eigen initiatief dan wel op verzoek van u gecorrigeerd of verwijderd/geanonimiseerd.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd/geanonimiseerd als er niet langer een objectieve noodzaak is om deze bij SPF DAILY te bewaren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de informatie langer te bewaren. SPF DAILY schat in dat de informatie bewaard moet blijven tot één (1) jaar na beëindiging van de klantrelatie. Alle persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel van de opslag worden verwijderd/geanonimiseerd. De persoonsgegevens blijven slechts langer bewaard als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of als dat noodzakelijk wordt geacht voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

7. Uw rechten

Als wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u verschillende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze paragraaf vertellen wij u welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen.

Recht van inzage

U hebt het recht om ons te vragen om informatie over onder meer de categorieën persoonsgegevens die wij over u aanhouden en de doeleinden waarvoor wij die verwerken, de (categorieën) ontvangers aan wie de informatie bekendgemaakt wordt, informatie over waar wij de gegevens vandaan hebben, etc. U hebt recht op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Meer informatie over uw recht van inzage vindt u in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren en u hebt, rekening houdend met de doeleinden voor de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. Als u ontdekt dat er fouten zitten in de persoonsgegevens die wij over u hebben geregistreerd, wordt u verzocht schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat de informatie kan worden gecorrigeerd. Meer informatie over uw recht op rectificatie vindt u in artikel 16 AVG.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen hebt u het recht om (een deel van) uw persoonsgegevens door ons te laten wissen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrond hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken. Voor zover verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen. Meer informatie over uw recht op gegevenswissing vindt u in artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend de opslag daarvan, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn. Meer informatie over uw recht op beperking van de verwerking vindt u in artikel 18 AVG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In sommige gevallen kunt u het recht hebben om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht hebben om, als dat technisch mogelijk is, die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over uw recht op overdraagbaarheid van gegevens vindt u in artikel 20 AVG.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, en mits dat bezwaar gerechtvaardigd is, hebben wij niet langer het recht uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat wij gerechtvaardigde redenen hebben voor voortzetting van de verwerking. U hebt het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Meer informatie over uw recht van bezwaar vindt u in artikel 21 AVG.

Recht op intrekking van toestemming

U hebt te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, ook als u uw toestemming intrekt. Dit is het geval als er een andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking dan uw toestemming. Als u uw toestemming wenst in te trekken kunt u contact met ons opnemen op het in paragraaf 9 aangegeven e-mailadres.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, zie autoriteitpersoonsgegevens.nl) met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens. Klachten kunnen worden ingediend via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in paragraaf 9. 

8. Contact

SPF DAILY is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Wij zijn bereikbaar via:

SPF DAILY is een merk van STRICTSKIN™ / BALDFOCE BV 

Schoenerweg 1b, 8042PJ Zwolle

Tel. 085-1091165
vragen@spfdaily.com

9. Aanpassingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Dat doen we in verband met wijzigingen in wetgeving of kadervoorwaarden, om commerciële redenen of om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten, marketingpartners en dienstverleners. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website, onder vermelding van de datum van de wijziging, zodat u kunt zien wanneer de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden.